Synenämnd

Synenämnd i Öjeby kyrkstad

En ny synenämnd har bildats. Den har som uppgift att värna om och bevara kulturmiljön i Öjeby kyrkstad. Detta kommer synenämnden bland annat att göra genom så kallad tillsyn i kyrkstaden en gång per år.

Länk till synenämden: https://www.svenskakyrkan.se/pitea/nyheter/synenamnd-i-ojeby-kyrkstad

Karta över indelningen av  kyrkstadens områden

Tillsynen går ut på att synenämnden går runt i ett särskilt område i kyrkstaden och noterar om det finns några förvanskningar i kulturmiljön. Tillsynen handlar helt och hållet om kyrkstugornas exteriörer. Synenämnden kommer även att lägga fokus på brandsäkerhet.

Bakgrund
I Öjeby kyrkstad finns ett genuint intresse för att bevara kyrkstugornas unika karaktär. Mot bakgrund av detta har samtal förts mellan Piteå församling, Länsstyrelsen i Norrbotten, Piteå kommun, Piteå museum och Kyrkstugeägarnas intresseförening. Samtalen utmynnade i att synenämnden bildades. Aktörerna som nämnts ingår i synenämnden. Synenämnden är inte beslutande, men representerar personer som kan ta med sig frågor vidare för beslut.

Vad innebär detta?
Onsdag 12 juni 2019 genomfördes den första tillsynen i kyrkstaden.

Under tillsynen kommer synenämnden att föra protokoll.
Protokollet kommer efter justering att finnas tillgängligt på församlingsexpeditionen, Nygatan 23 i Piteå. Om din kyrkstuga berörs eller är aktuell för åtgärder får du ett underlag med rekommendationer hemskickat för att upprätthålla kyrkstugans exteriör i ett gott skick.

Under året kommer även markupplåtelseavtal att skickas ut.
En förutsättning för att äga en kyrkstuga är nämligen att man har ett upplåtelseavtal med församlingen, som äger marken. I dagsläget finns enbart köpeavtal som reglerar försäljningen.
Som en service till alla kyrkstugeägare kommer Piteå församling under året att skicka ut avtal kostnadsfritt för undertecknande. Mer information kommer.

Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor.

Kurt Pedersen,
kyrkogårds- och fastighetschef i Piteå församling
kurt.pedersen@svenskakyrkan.se
0911-27 40 15

FAKTA

Varför en synenämnd?
För ett par decennier sedan fanns i dåvarande Piteå landsförsamling en synenämnd för Öjeby kyrkstad. Synenämnden hade i uppdrag att göra så kallad ”tillsyn” i kyrkstaden med syfte att upprätthålla och bevara kyrkstugornas exteriörer i gott skick. Synenämnden upphörde av anledningar som inte går att fastställa, men 2018 återaktualiserades frågan igen. Efter en tid med förberedelser är det nu dags att presentera den nya synenämndens arbete.

 

 Foto: Emma Dahlbäck