Logotyp

STADGAR

Kyrkstugeägarnas intresseförening är en ideell förening för registrerade kyrkstugeägare i Öjebyns kyrkstad. Föreningens ändamål är att kyrkstadens kulturmiljö och bebyggelse ska skyddas, vårdas och bevaras, dess liv och traditioner skall upprätthållas och utvecklas i samarbete med församlingen.

Stadgar för Kyrkstugeägarnas Intresseförening i Öjebyn

Stadgarna är föreningens grundvalar och reglerar hur föreningen fungerar: vad som är föreningens syfte, vem som kan bli medlem, hur styrelsen arbetar och liknande. Det är medlemmarna som antar stadgarna och även kan ändra dem vid behov.

Reviderade 2022-08-28

1 Föreningens ändamål

1.1
Kyrkstugeägarnas intresseförening är en ideell förening för registrerade kyrkstugeägare i Öjebyns kyrkstad.

Föreningens ändamål är att kyrkstadens kulturmiljö och bebyggelse ska skyddas, vårdas och bevaras, dess liv och traditioner skall upprätthållas och utvecklas i samarbete med församlingen.

Föreningen är remissinstans och kontaktorganisation gentemot Piteå Församling, Piteå Kommun, Länsstyrelsen i Norrbottens län samt Piteå Museum i frågor och ärenden som rör Kyrkstaden i Öjebyn.

1.2
Allmänna inrättningar såsom toaletter och tvättstugor (Servicehus) upplåts på de av församlingen och intresseföreningens gemensamt uppställda villkor.

2 Föreningens säte

2.1
Föreningen har sitt säte i Piteå.

2.2
Föreningens organisationsnummer är 898801–2772

3 Medlemskap

3.1
Medlem i föreningen är person som betalt medlemsavgiften.

Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

Medlemskap kan tecknas som Röstberättigat medlemskap eller Intressemedlemskap.

3.2
Röstberättigad Medlem i föreningen är registrerad kyrkstugeägare.

Person som ej är registrerad kyrkstugeägare men tillhör samma hushåll som registrerad kyrkstugeägare kan också vara röstberättigad medlem förutsatt att egen medlemsavgift betalats.

3.3
Röstberättigad medlem:

– har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.

– har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

– har rösträtt på årsmöten. Dock har medlemmar som gemensamt representerar ett kyrkstugerum bara en röst tillsammans.

– medlem som äger flera kyrkstugerum har bara en röst.

– kan vid årsmöten företrädas av ett ombud som då ska uppvisa fullmakt.

– är valbar till styrelsen.

– ska följa dessa stadgar och efter bästa förmåga främja föreningens syften.

– har ingen rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

– godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

3.4
Intressemedlem:

Person som inte är kyrkstugeägare men har intresse av kyrkstaden och vill verka i enlighet med föreningens ändamål.

Kan närvara vid möten och sammankomster och få fortlöpande information men saknar rösträtt och är ej valbar till styrelse eller annan post inom föreningen.

3.5
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

Medlem som inte betalat medlemsavgiften innan verksamhetsårets utgång senast 31/5 anses per automatik ha lämnat föreningen.

4 Årsmöte

4.1
Föreningens årsmöte hålls årligen senast utgången av augusti månad på plats som styrelsen bestämmer.

4.2
Kallelse ska göras senast 60 dagar före årsmötet.

Kallelse jämte dagordning skall i digital form eller i pappersform, sändas till medlem som betalat medlemsavgift för föregående år (verksamhetsåret).

Kallelse skall också sändas till revisorer, valberedning samt till andra under året valda funktionärer.

4.3
Vid årsmöte ska minst följande ärenden förekomma:

 • Mötets öppnande
 • Beslut huruvida årsmötet är stadgeenligt kallat
 • Fastställande av röstlängd samt godkännande av ombud.
 • Val av ordförande, sekreterare och övriga funktionärer vid årsmötet
 • Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat- och balansräkning
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Beslut om merkostnadsersättning (arvoden) för styrelsen och funktionärer
 • Behandling av behörigt inkomna förslag från styrelse, revisorer och medlemmar
 • Fastställande av medlemsavgift
 • Val av styrelse, revisorer och valberedning
 • Övriga val och adjungeringar
 • Mötets avslutning

4.4
Styrelsen skall till årsmötet tillhandahålla verksamhetsberättelse, förenklat bokslut, revisionsberättelse, valberedningens förslag, inkomna motioner från medlemmarna samt propositioner från styrelsen.

4.5
Samtliga handlingar avseende föreningens förvaltning skall vara påskrivna av styrelse och revisorer för att vara giltiga.

4.6
Samtliga handlingar skall vara tillgängliga för medlemmarna minst två veckor före årsmötet.

Handlingarna ska finns tillgängliga på föreningens digitala informationskanaler.

4.7
Årsmötet väljer valberedning med en mandattid av ett år.

Valberedningen består av tre ledamöter varav en sammankallande.

Nomineringar till valberedningen sker på årsmötet.

Val till valberedningen sker enligt riktlinjer för omröstning i 4.8.

Sammankallande föreslås och väljs av årsmötet. Har valet av valberedning skett via sluten omröstning utses den som erhållit flest röster.

4.8
Omröstningar sker öppet utom vid val, då sluten omröstning ska ske om någon av de röstberättigade så begär.

Vid personval där flera nomineringar föreligger än det antal som ska väljas sker sluten omröstning. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden vid mötet, om denne är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad avgör lotten. Vid val avgör lotten vid händelse av lika röstetal.

4.9
Årsmöte och extra årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar eller ombudsfullmakter som fastställs av röstlängden.

5 Extra årsmöte

5.1
Extra årsmöte kan hållas efter beslut av styrelsen.

Även föreningens revisorer kan, med angivande av skälet, skriftligen begära att extra årsmöte sammankallas.

Extra årsmöte ska även sammankallas då detta begärs av minst hälften av medlemmarna.

Skälet för det extra årsmötet ska framgå i begäran.

Kallar inte styrelsen inom fyra veckor till begärt extra möte, äger föreningens revisorer skyldighet att utfärda kallelse.

5.2
Kallelse till extra årsmöte ska ske minst fyra veckor i förväg genom samma ordning som för kallelse till ordinarie årsmöte.

I kallelsen till extra årsmöte ska de ärenden anges för vilka mötet sammankallats. Mötet kan endast behandla dessa ärenden och med dem sammanhängande frågor.

6 Representation

6.1
Röstberättigad medlem har rösträtt på årsmöten samt är valbar till styrelsen.

6.2
Endast en (1) röst per kyrkstugerum oavsett antalet delägare.

6.3
Röstberättigad medlem som äger flera kyrkstugerum har bara en röst.

6.4
Röstberättigad medlem kan överlåta sin rösträtt till ombud genom fullmakt.

För ombud som tar över rösträtt krävs ej medlemskap i föreningen.

6.5
Röstberättigad medlem får avge sin egen röst samt företräda max en (1) fullmaktsgivande röstberättigad medlem.

Ombud får endast företräda en (1) fullmaktsgivande röstberättigad medlem.

7 Motioner och förslag

7.1
Medlem har motionsrätt till årsmötet.

7.2
Motion skall vara skriftlig och insänd senast 15 maj för att behandlas på kommande ordinarie årsmöte.

Styrelsen skall skriftligen bekräfta mottagen motion senast tio dagar efter ankomst. Motion som ej bekräftats enligt ovan, och passerat slutdatum, skall räknas som ogiltig.

7.3
Förslag/frågor som inte önskas behandlas av årsmötet kan när som helst sändas in till styrelsen.

8 Styrelsen

8.1
Styrelsen väljs på årsmötet.

Till styrelsen är endast röstberättigad medlem valbar.

8.2
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot.

Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.

Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

8.3
Styrelsen består av fem ledamöter samt två ersättare.

Ordföranden väljs av årsmötet med en mandattid av ett år.

Styrelseledamöter väljs med en mandattid om två år.

Hälften av styrelseledamöterna väljs växelvis vartannat år.

Ersättare väljs med en mandattid om två år.

Hälften av ersättarna väljs växelvis vartannat år.

8.4
Ordförande och kassör väljs på årsmötet men i övrigt konstituerar sig styrelsen själv.

8.5
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

8.6
Avgår vald ledamot före mandattidens utgång inträder ersättare.

Styrelsen utser vilken av ersättarna som inträder.

8.7
Styrelsens uppdrag är att leda och planera verksamheten enligt målsättning i § 1 Ändamål.

Styrelsen ska också verkställa årsmötets beslut samt tillvarata medlemmarnas intressen.

8.8
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

8.9
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år på kallelse av ordföranden eller om minst hälften av ledamöterna så begär.

Vid sammanträdena skall protokoll föras.

8.10
Föreningens officiella representant är normalt ordföranden, men i specifika frågor kan styrelsen utse annan styrelseledamot eller till styrelsen adjungerad person.

8.11
Ordföranden leder styrelsens möten och arbete.

Vid ordförandes frånfälle träder vice ordförande in.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter.

9 Räkenskaper och förvaltning

9.1
Föreningens firma är Kyrkstugeägarnas Intresseförening.

Firman tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av ordförande och kassör var för sig.

9.2
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar perioden 1/6 till 31/5.

10 Revision

10.1
Styrelsen ska tillhandahålla revisorerna förvaltningsberättelse, styrelseprotokoll, resultaträkning och balansräkning senast 30 dagar före årsmötet varje år.

10.2
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning ska två revisorer väljas av årsmötet för tiden intill slutet av nästa årsmöte. (En sammankallande). För samma tid väljs en ersättare.

Revisorerna utses av årsmötet och ska vara oberoende av dem de har att granska.

10.3
Föreningens förvaltning och räkenskaper ska hållas tillgängliga för granskning av revisorerna när helst dessa så önskar och senast 30 dagar före årsmötet.

Revisorerna ska årligen avge berättelse över verkställd granskning till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

11 Uteslutning av medlem

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Uteslutning kan endast ske då medlem brutit mot föreningens stadgar.

Medlem som står inför uteslutning ska beredas tillfälle att yttra sig. Beslut skall fattas enhälligt.

12 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan beslutas av årsmötet om minst tre fjärdedelar av de röstande biträder beslutet. Om denna majoritet inte uppnås, räcker enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav minst det ena ska vara ordinarie årsmöte.

13 Upplösning av föreningen.

Beslut om upplösning fattas enligt samma regler som gäller för stadgeändring. När avgörande beslut fattats om upplösning, skall tillgångarna tillfalla Piteå Församling för vård och skötsel av kyrkstaden i Öjebyn.